Płońsk, dnia 28.06.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia : dostawa, usługa, robota budowlana  

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompleksowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego w formule all risk dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk”

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego – zadanie podstawowe: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla mieszkańców (70 sztuk) oraz zadanie koordynacyjne: ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla instytucji objętych projektem (80 sztuk) . Okres ubezpieczenia obejmuje 12 miesięcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje - Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu - „Zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki-. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Ubezpieczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców, które składają się z komputera stacjonarnego DELL OptiPlex 380 MT, monitora DELL E1910H, klawiatury usb, myszy optycznej – 70 szt., 5 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 2 398,50 zł, cena netto 1 950,00zł, oraz komputerów przenośnych laptopów z oprogramowaniem wraz z torbą i myszą optyczną dla instytucji objętych projektem firmy DELL Vostro 1015 – 80 szt. 3 lat gwarancji, cena jednostkowa brutto wynosi 2 583,00 zł, cena netto 2 100,00zł, oddanych do użytku w lipcu 2011 r. Opis przedmiotu zamówienia: a. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk obejmuje co najmniej szkody powstałe z następujących przyczyn: Wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka: a. ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; b. silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; d. działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; e. działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących, i. zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetężenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp., j. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; k. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm - dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 1. szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 2. koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

 

 

3..Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

  1. Termin wykonania zamówienia :               3 dni od chwili podpisania umowy

  2. Okres gwarancji :                                                   nie dotyczy

  3. Warunki płatności :                                                przelew 14 dni

  4. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 1. Sposób Płatności:

przelew

 1. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2011 roku do godziny 9 00 w formie :

Ø   Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø   Faxem na numer :           nie dotyczy

Ø   W wersji elektronicznej na e-mail :        nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji  

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

pobierz.rar 

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-28 22:19:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-30 11:07:34
 • Liczba odsłon: 136
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902563]

przewiń do góry