Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dn. 20.07.2011r.

 

ZP.271.7013.OL.06.2011

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012” w Lisewie, Gm. Płońsk

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 8

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

PANORAMA II Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 73, 81 – 605 Gdynia

94,63

94,63

02

City Group Sp. z o.o.

Ul. Foksal 18, 00 – 372 Warszawa

91,58

91,58

03

EVERSPORT Sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39, 01 – 934 Warszawa

100

100

 

04

 

Przedsiębiorstwo BUDO – LAND Zygmunt  Antoni Guzik, Piotr Krupiński,  Elżbieta Perkowska Spółka Jawna,

Ul. Śmiecińska 9, 06 – 400 Ciechanów

89,15

89,15

05

Media Stadion Sp. z o.o.

Ul. Lubiszyńska 40 A, 72 – 006 Mierzyn

98,89

98,89

06

MASTERS S.A.

Ul. Mickiewicza 21, 70 – 383 Szczecin

86,34

86,34

07

POLKURT S.A.

UL. Gen. Zajączka 11, lok. C7

01 – 510 Warszawa

82,91

82,91

08

BUDOWLANA

IMPORT – EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

88,34

88,34

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   EVERSPORT Sp. z o.o.

Ul. Arkuszowa 39, 01 – 934 Warszawa

 

Cena wybranej oferty1.213.877,25 złotych

Słownie: (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 25/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 1.213.877,25 złotych

Słownie: (jeden milion dwieście trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 25/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                

                                                          

Z – up. Wójta Sekretarz Gminy Płońsk

                                                                               /-/ Teresa Giżyńska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-20 12:35:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-20 12:35:49
  • Liczba odsłon: 64
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897245]

przewiń do góry