Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

                                                                                                          Płońsk, dnia 25.07.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, gm. Płońsk

Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji  i utrzymania dróg,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji,

Ilona Sklepińska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45214210 – 5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych,

45233120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg,

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45312100 – 8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,

45312200 – 9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,

45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45331210 – 1 Instalowanie wentylacji,

45331110 – 0 Instalowanie kotłów,

45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

1.   Niwelację terenu pod rozbudowę budynku Szkoły do rzędnej 122.24 m.n.p.m wraz z wykonaniem skarp zabezpieczonych barierkami bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp

 

2.   Budowę obiektu kubaturowego Szkoły

3.   Roboty przygotowawcze i drogi

4.   Budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu

5.   Budowę oczyszczalni ścieków biologiczno – mechanicznej

6.   Budowę magazynu na biomasę

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

BUDOWLANA

IMPORT – EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-25 14:55:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-25 14:55:10
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897199]

przewiń do góry