Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

                   

                                                                                                                                Płońsk, dnia 02.08.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Aneta Brzozowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego ,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 34, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 6,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74222200 – 3 (usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni),

74224000 – 5 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szerominek, Gm. Płońsk

 

1.       Dla obszaru gruntów położonych we wsi Szerominek – powierzchnia 579 ha (teren całej miejscowości)

 

Plan ten powinien zawierać:

1.       Rysunek planu oraz tekst planu

2.       Opracowanie ekofizjograficzne obszaru

3.       Prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko

4.       Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek planu) zostanie dostarczony Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze w formie elektronicznej zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz sporządzania jego kopii.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Stanisław Grzegorz Korpanty

Ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-02 14:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-02 14:03:01
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897039]

przewiń do góry