Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 17.10.2011r.

 

RG.ZP.271.7211.DG.03.2011

ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania – na remont dróg gminnych

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na sfinansowanie tego zadania to 605.725,00 złotych brutto (słownie : sześćset pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 00/100 złotych). Oferta z najniższą ceną została złożona na kwotę 793.681,80 złotych brutto (słownie : siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden 80/100 złotych).

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Płońsk

                                                                               /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-17 15:58:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-17 15:58:20
  • Liczba odsłon: 66
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897212]

przewiń do góry