Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

    

Płońsk, dn. 15.12.2011r.

 

RG.271.3054.03.2011

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadaniaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r.  

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty50.839,07 złotych

Słownie: (pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć 07/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 50.839,07 złotych

Słownie: (pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć 07/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                           

          Wójt Gminy Płońsk

 /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-15 14:50:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-15 14:50:57
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901966]

przewiń do góry