Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dnia 19.12.2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 9,

Ilona Sklepińska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

66113000 – 5 (usługi udzielania kredytu)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł (słownie : dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. związanego z realizacją inwestycji.

 

Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wysokość kredytu: 900.000,00 zł (słownie : dziewięćset tysięcy  00/100 złotych).

 

2. Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XVI/101/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

 

3. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. Termin i kwota przekazywania środków:

ü      Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo w grudniu 2011 r. – w jednej transzy, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z prowadzenia robót związanych z realizacją finansowanych zadań i inwestycji.

ü      Okres karencji w spłacie kredytu: do 31.03.2012 roku.

ü      Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

ü      Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.03.2012 r.

5. Spłata kapitału:

 

Spłata w 2012 r. w dwóch ratach tj.:

 I rata  w kwocie 400.000,00 zł do dnia 30.09.2012 r.

 II rata w kwocie 500.000,00 zł do dnia 19.12.2012 r.

 

ü      Spłata odsetek kwartalnie – odsetki płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.03.2012 r. Kolejne odsetki płatne  będą od zaciągniętej kwoty kredytu (od zadłużenia malejącego).

ü      Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII. przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym  w danym roku.

ü      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek.

ü      Prowizja przygotowawcza – 0,00%

ü      Okres kredytowania – 1 rok

ü      Stopa procentowa kredytu – w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalonej przez WIBOR 1M powiększonej o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku.

ü      Jako podstawę do oprocentowania kredytu należy przyjąć WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego.

ü      Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami i prowizjami po uprzednim pisemnym powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni przed terminem spłaty o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu.

ü      W przypadku niemożliwości spłaty kredytu na dzień 19.12.2012 r. Zamawiający zastrzega sobie za zgodą obu stron możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami.

ü      Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania całej kwoty kredytu lub możliwość nieuruchomienia kredytu bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

ü      Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu.

ü      Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Płońsk  do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy.

ü      Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

ü      Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

ü      Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji.

ü      Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

ü      Nie będą naliczane żadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od wcześniejszej spłaty kredytu, a także w przypadku zmiany umowy.

ü      Odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca powiększone o marżę banku będą jedynymi kosztami obciążającymi Zamawiającego

ü      Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności uruchomienia przedmiotowego kredytu.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                    /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-19 16:08:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-19 16:08:05
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893650]

przewiń do góry