Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 14.02.2012 r.

 

RGS.271.IG.II.05.2012

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, serwis, szkolenia

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Cena oferty brutto w zł

01

Unizeto Technologies S.A.

Ul. Królowej Korony Polskiej 21,

70 – 486 Szczecin

747.348,00

 

02

 

Power Systems Sp. z o. o.

Ul. Konstruktorska 6,

02 – 673 Warszawa

857.450,00

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Unizeto Technologies S.A.

    Ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70 – 486 Szczecin

 

Cena wybranej oferty747.348,00 złotych

Słownie: (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 747.348,00 złotych

Słownie: (siedemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem 00/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Unizeto Technologies S.A.,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYKONAWCACH OFERTACH ODRZUCONYCH

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy odrzucił Wykonawcę Power Systems Sp. z o. o. jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający uznał, że oferta wykonawcy Power Systems Sp. z o. o. jest niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, złożył potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5a, 5b do oferty, jednak minimalne parametry techniczne komputerów nie spełniają opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ Zamawiającego.

 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych :

Pkt. 8

Zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego”

Wykonawca proponuje w ofercie:

„Zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 320W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego”

Pkt. 17

„Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA 2.0”

Wykonawca proponuje w ofercie:

Płyta główna z wbudowanymi: 2 złączem PCI Express x16; 1 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 4 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA 2.0”

 

Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów :

Pkt. 16

„Wbudowane porty i złącza: 4x USB w tym jedno USB o funkcjonalności eSATA i minimum 3 x USB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ-45, , VGA, HDMI, czytnik kart 8 w 1, ExpressCard, kamera 2Mpix + mikrofon”

Wykonawca proponuje w ofercie:

Wbudowane porty i złącza: 4x USB w tym jedno USB 3.0 i minimum 3 x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ-45, VGA, HDMI, czytnik kart 6 w 1, ExpressCard, kamera 2Mpix + mikrofon”

 

W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, że treść oferty Wykonawcy Power Systems Sp. z o. o. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia przesłankę zawartą w 89 ust. l pkt. 2 ustawy, stanowiącą podstawę do odrzucenia oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Unizeto Technologies S.A., którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                               /-/Aleksander Jarosławski

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                                                                     „Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 11:58:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 11:58:05
  • Liczba odsłon: 70
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901106]

przewiń do góry