Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

                                                                                                                               Płońsk, dnia 23.02.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, serwis, szkolenia

Realizacja projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – II etap” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Inspektor d/s Inwestycji i Ewidencji Dróg, Kierownik Projektu,

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor ds. Innowacji, Nowych Technologii i Promocji,

Olga Kmieć – Referent ds. Obsługi i Pozyskiwania Środków,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

30213100 – 6 Komputery przenośne,

30231300 – 0 Komputery stacjonarne,

30231250 – 4 Monitory,

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

1.      Komputer przenośny (laptop) – 70 szt.

2.      Komputery stacjonarny wraz z monitorem – 100 szt.

3.      Serwis komputerów

4.      Przeszkolenie 100 osób

 

2. Wymagania w zakresie innych cech:

1)      komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

2)      urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;

3)      do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

4)      inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 5a, 5b, 5c do formularza ofertowego.

 

3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 5a, 5b, 5c do formularza ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.

4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wraz z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 5a, 5b, 5c do formularza ofertowego.

 

5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym  parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.

 

6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.

 

7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszej SIWZ.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Unizeto Technologies S.A.

Ul. Królowej Korony Polskiej 21,

70 – 486 Szczecin 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                                                                     „Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-23 15:37:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 15:37:39
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901109]

przewiń do góry