Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl
 

 

Płońsk, dn. 23.02.2012 r.

 

RGS.271.IG.II.I.06.2012

 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest
świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, przy czym realizacja celu dokonywana jest z zachowaniem ścisłych procedur wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązany jest m.in. do opisania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
 
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert zauważył błąd w specyfikacji, który mógł wpłynąć na cenę składanych ofert. Zamawiający błędnie podał transfer (download) 1,5 MB/s co jest równe 12 Mbits/s podczas gdy prawidłowym wymaganiem jest 1,5 Mbit/s. Założeniem Zamawiającego było podanie wartości w Mbit/s. 
W związku z powyższym działając w dobrej wierze startujących w postępowaniu oferentów Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 
 
Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach pojawi się ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-23 15:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-24 10:15:16
  • Liczba odsłon: 106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897635]

przewiń do góry