Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dn. 28.02.2012 r.

 

RGS.APŚ.271.6641.05.12

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest
wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Płońsk w 2012 roku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 7

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Cena oferty brutto w zł

01

ARKAS – PROJEKT Sp. z o. o. sp. k.

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 75A, budynek B

10 – 460 Olsztyn

17.220,00

 

02

 

GEOIDA Usługi Geodezyjno – Projektowe

Konrad Jankowski

ul. Niepodległości 98, 05 – 135 Wieliszew

22.100,00

 

03

 

P. U. H. „GEO – TOP”

Usługi Geodezyjno – Kartograficzne

i Szac. Nieruchomości

ul. Krasickiego 24, 06 – 400 Ciechanów

30.368,70

 

04

 

PRACOWNIA GEODEZYJNA

inż. Andrzej Bytniewski 

ul. Gen. St. Maczka 3, 09 – 100 Płońsk

9.395,97

 

05

 

GEOMAPA s. c.  A. Riabow, J. Dutkalska

ul. Targowa 9 h,

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki,

24.709,47

 

06

 

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

ul. Wolności 21, 09 – 100 Płońsk

7.971,63

 

07

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o. o.

ul. St. Wojciechowskiego 17,

02 – 495 Warszawa

20.405,70

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   „GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

Cena wybranej oferty

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Jednostka miary

 

Cena netto zł

 

VAT

 

Cena brutto zł

 

Słownie cena brutto zł

1.

Mapy do celów projektowych :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr

km

900,00

207,00

1.107,00

Jeden tysiąc sto siedem 00/100 złotych

za następny kilometr

km

900,00

207,00

1.107,00

Jeden tysiąc sto siedem 00/100 złotych

b) dla pozostałych

za pierwszy hektar

ha

450,00

103,5

553,50

Pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100 złotych

za następny hektar

ha

100,00

23,00

123,00

Sto dwadzieścia trzy 00/100 złotych

 

c) mapy dc. sporządzenia mpzp w skali 1:2000

 

za pierwszy hektar

ha

1,00

0,23

1,23

Jeden 23/100 złotych

za następny hektar

ha

100,00

23,00

123,00

Sto dwadzieścia trzy 00/100 złotych

2.

Tyczenie obiektów, budynków i budowli :

 

a) dla obiektów liniowych

 

 

 

 

 

 

za pierwszy hektometr

hm

150,00

34,50

184,50

Sto osiemdziesiąt cztery 50/100 złotych

 

za następny hektometr

hm

80,00

18,40

98,40

Dziewięćdziesiąt osiem 40/100 złotych

 

b) dla pozostałych

 

 

 

 

 

 

do 6-ciu punktów

pkt

150,00

34,50

184,50

Sto osiemdziesiąt cztery 50/100 złotych

 

za każdy następny punkt

pkt

25,00

5,75

30,75

Trzydzieści 75/100 złotych

3.

Podział nieruchomości :

 

za dwie nowe działki

szt.

990,00

227,70

1217,70

Jeden tysiąc dwieście siedemnaście 70/100 złotych

za każdą następną

szt.

150,00

34,50

184,50

Sto osiemdziesiąt cztery 50/100 złotych

4.

Mapy do celów prawnych :

 

za pierwszą działkę

szt.

200,00

46,00

246,00

Dwieście czterdzieści sześć 00/100 złotych

za następną działkę

szt.

35,00

8,05

43,05

Czterdzieści trzy 05/100 złotych

5.

Inwentaryzacja :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr drogi/ sieci

km

500,00

115,00

615,00

Sześćset piętnaście 00/100 złotych

za każdy następny kilometr

km

500,00

115,00

615,00

Sześćset piętnaście 00/100 złotych

za pierwsze przyłącze

szt.

250,00

57,50

307,50

Trzysta siedem 50/100 złotych

za każde następne

szt.

50,00

11,50

61,50

Sześćdziesiąt jeden 50/100 złotych

b) dla obiektów budowlanych

za 1 obiekt budowlany

szt.

250,00

57,50

307,50

Trzysta siedem 50/100 złotych

6.

Wznowienie granic :

 

za pierwszy punkt

pkt.

450,00

103,5

553,50

Pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100 złotych

za każdy następny

pkt.

250,00

57,50

307,50

Trzysta siedem 50/100 złotych

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca „Geodezja” Spółka cywilna,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą „Geodezja” Spółka cywilna, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-28 19:08:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-29 13:55:37
  • Liczba odsłon: 79
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902540]

przewiń do góry