Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl 

 

Płońsk, dn. 03.04.2012 r.

 

RGS.271.IG.II.I.05.2012

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest
świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 3

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Cena oferty brutto w zł

 

01

 

Profit Group Sp. z o. o.

00 – 052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20

387.498,22

 

02

 

INM Sp. z o. o.

11 – 500 Giżycko, ul. Wyzwolenia 2

269.313,91

 

03

 

LCS Systemy Teleinformatyczne

Magdalena Żaneta Marczuk

09 – 100 Płońsk, ul. 1 Maja 2 a

173.343,90

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   LCS Systemy Teleinformatyczne

    Magdalena Żaneta Marczuk

    09 – 100 Płońsk, ul. 1 Maja 2 a

 

Cena wybranej oferty173.343,90 złotych

Słownie: (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy 90/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 173.343,90 złotych

Słownie: (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy 90/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca LCS Systemy Teleinformatyczne Magdalena Żaneta Marczuk,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą LCS Systemy Teleinformatyczne Magdalena Żaneta Marczuk, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".                        

Z – up. Wójta Sekretarz Gminy Płońsk

            /-/ Teresa Giżyńska

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-03 12:48:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 12:48:36
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894977]

przewiń do góry