OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o g ł a s z a m :

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

GMINY PRZYJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2012 ROK

 

I. RODZAJ ZADANIA I FORMY REALIZACJI

1. Organizacja obozu z  programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku  od 8 do 16 lat.

 

Zadanie Nr 1

·         Zorganizowanie 14-dniowego  obozu z programem socjoterapeutycznym w okresie wakacyjnym lipiec –sierpień  nad morzem bałtyckim, w ośrodku wypoczynkowym, z atrakcyjnym programem, wyżywieniem i zakwaterowaniem dla 35 dzieci, z transportem dzieci (wyjazd-powrót).

 

 

Zadanie Nr 2

Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin najuboższych w miejscowości Słoszewo

Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej dla 10-15 dzieci z określonym programem socjoterapeutycznym w co najmniej w dwóch grupach wiekowych (8-12 13-15 lat).

Zajęcia powinny być prowadzone z dziećmi z rodzin najuboższych z problemem alkoholowym przez 2 osoby z przygotowaniem specjalistycznym przez okres
3 miesięcy – 1 raz w tygodniu przez 3 godziny.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

ZADANIA W ROKU 2012.

1.      Na realizację Zadania Nr 1 planuje się przeznaczyć kwotę 31 000 zł.

2.      Na realizację Zadania Nr 2 planuje się przeznaczyć kwotę 8.500 zł.

Kwoty powyższe mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1.      Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

2.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Płońsk.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.      Zadanie Nr 1 powinno być zrealizowane w miesiącach lipiec – sierpień 2012r. po uprzednim podpisaniu umowy do 15 czerwca 2012r.

2.      Zadanie Nr 2 powinno być zrealizowane w okresie wrzesień – listopad po podpisaniu umowy do 15 lipca  2012r.

3.      Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami i przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku uczniów na koloniach letnich, a organizacją świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z wytycznymi PARPA
w sprawie zadań dotyczących organizacji świetlic socjoterapeutycznych

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.      Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

2.      Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy w Płońsku – Sekretariat oraz na stronie internetowej
http://ugplonsk.bip.org.pl/.

3.      Zasady przygotowania i składania oferty określa §13  Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada  2011r.

4.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Płońsku w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do
28 maja 2012 r. do godz. 16.00, na adres:

Urząd Gminy Płońsk

ul. 19-go Stycznia 39 09-100 Płońsk

Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału
w konkursie.

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU

OFERTY.

1.      Otwarcie ofert odbędzie się 30 maja 2012 r. o godz. 12.00.

2.      Kryteria wyboru ofert określają § 14 Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada  2011r. oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

3.      Koszty administracyjno – księgowe i obsługi związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

4.      Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.

 

VII. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU, Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI

PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM.

Na realizację zadań w zakresie organizacji kolonii letnich, Gmina Płońsk przeznaczyła:

– w 2011 r. kwotę 42.480 zł;

Na realizację zadania w zakresie Organizacji i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin najuboższych, Gmina Płońsk przeznaczyła w 2011 r. kwotę 8.500 zł

-

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

  Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-26 10:30:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-26 10:30:45
  • Liczba odsłon: 135
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897513]

przewiń do góry