Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dnia 21.06.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 800 – 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – 30.09.2012 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Wiesław Targalski – Inspektor ds. inwestycji  i utrzymania dróg,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Innowacji, nowych technologii i promocji,

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 6 lipca 2012 roku o godz. 930.

Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17.000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 213754 – 2012 dnia 21 czerwca 2012r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Projekt budowlany. Przedmiar robót Ćwiklin

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Projekt budowlany. Przedmiar robót Szerominek, ul. Południowa – ETAP I

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Projekt budowlany. Przedmiar robót Szerominek, ul. Południowa – ETAP II

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-21 13:45:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-21 13:45:50
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902045]

przewiń do góry