Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dnia 23.08.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro

i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia

wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2012 R.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 800 – 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – do 31.01.2024 r. (do momentu spłaty kredytu).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 9

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2012 roku o godz. 930.

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem : 182461 – 2012  dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

- Uchwała RG, Prognoza długu,      

- Opinia RIO.

 

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-23 13:22:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-23 13:22:39
  • Liczba odsłon: 82
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907422]

przewiń do góry