Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dn. 31.08.2012 r.

 

RGS.271.3052.03.2012

 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r.

 

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-31 13:45:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-31 13:45:13
  • Liczba odsłon: 90
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901962]

przewiń do góry