Płońsk, dnia 18.09.2012r.

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej  

dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji, dla projektu pn.:

„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lisewie, Gm. Płońsk”.

w następującym zakresie:

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż tablicy informacyjnej oraz wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 150 cm x 200 cm wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić  ok. 300 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji, oraz tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm x 100 cm wraz z montażem na budynku szkoły.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic pamiątkowych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-   wykonanie zaprojektowanych tablic pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta,

- wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

- montaż tablicy pamiątkowej do konstrukcji mocującej, oraz na budynku Zespołu Szkół w Lisewie,

- dostawa oraz montaż tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji inwestycji

Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

Układ tablic promocyjnych:

§ nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy. W tej części powinny pojawić się: logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

§ środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

§ Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013” .

Tablica pamiątkowa musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablicy – załącznik nr 1

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

2.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

a.      Termin wykonania zamówienia :              od chwili podpisania umowy do

26.09.2012 rok

b.     Okres gwarancji :                                                   nie dotyczy

c.      Warunki płatności :                                                przelew 7 dni

d.     Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

3.Forma złożenia oferty :

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2012 roku do godziny 9 00 w formie :

Ø Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk Ul. 19 – go Stycznia 39

Ø Faxem na numer :          nie dotyczy

Ø W wersji elektronicznej na e-mail :       nie dotyczy

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Inspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- pobierz.rar

Wójt Gminy Płońsk

/-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-18 16:13:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-26 11:20:33
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902555]

przewiń do góry