Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

                

Płońsk, dnia 02.10.2012r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 9,

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

66113000 – 5 (usługi udzielania kredytu)

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie : jeden milion 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. związanego z realizacją inwestycji.

 

Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wysokość kredytu: 1 000 000,00 zł (słownie : jeden milion 00/100 złotych).

 

2. Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

 

3. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

ü      Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo w październiku 2012 r. – w jednej transzy, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z prowadzenia robót związanych z realizacją finansowanych zadań i inwestycji.

ü      Okres karencji w spłacie kredytu: do 30.01.2013 roku.

ü      Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

ü      Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.01.2013 r.

 

Planowane spłaty to :

       31.01.2013 r.           100.000,00 zł

       31.01.2014 r.             50.000,00 zł

       31.01.2015 r.             50.000,00 zł

       31.01.2016 r.           100.000,00 zł

       31.01.2017 r.           100.000,00 zł

       31.01.2018 r.             50.000,00 zł

       31.01.2019 r.             50.000,00 zł

       31.01.2020 r.             50.000,00 zł

       31.01.2021 r.           100.000,00 zł

       31.01.2022 r.           150.000,00 zł

       31.01.2023 r.           100.000,00 zł

       31.01.2024 r.           100.000,00 zł

ü      Spłata ostatniej raty – 31.01.2024 r.

ü      Spłata odsetek kwartalnie – płatnych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.12.2012 r. Kolejne odsetki płatne  będą od zaciągniętej kwoty kredytu od zadłużenia malejącego.

ü      Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.

ü      Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31.XII przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym  w danym roku.

ü      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek.

ü      Prowizja przygotowawcza – 0,00%

ü      Okres kredytowania – 12 lat

ü      Stopa procentowa kredytu – w wysokości zmiennej stopy dla terminu 1 miesięcznego WIBOR obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane powiększonej o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku.

ü      W ofercie należy zastosować średnią arytmetyczną stopy bazowej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca.

ü      Zmiana oprocentowania następować będzie co miesiąc od pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.

ü      Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty raty lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami i prowizjami po uprzednim pisemnym powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 10 dni przed terminem spłaty o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu.

ü      Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu.

ü      Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Płońsk  do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy.

ü      Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

ü      Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie pokryta z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

ü      Spłata kapitału dokonywana będzie po upływie okresu karencji.

ü      Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

ü      Nie będą naliczane żadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, a także w przypadku zmiany umowy.

ü      Odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca powiększone o marżę banku będą jedynymi kosztami obciążającymi Zamawiającego.

ü      Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności uruchomienia przedmiotowego kredytu.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-02 15:02:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 15:02:32
  • Liczba odsłon: 82
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907303]

przewiń do góry