Płońsk 14.01.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

gminny zakład komunalny sp. z o.o. reprezentowany przez prezesa zarządu

krzysztofa   talaka

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39B

tel. (0-23) 66232 21, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: GZKPLONSK@intaria.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w 2013 roku

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój księgowości w godz. 7 00 – 15 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – 31.12.2013r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kurzątkowski – kierownik ds. komunalnych i zamówień publicznych.

tel. (0-23) 662 32 21   fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 7 00 - 15 00 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój księgowości.
Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2013 roku o godz. 9 30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2013 roku o godz. 10 30 w siedzibie zamawiającego ( Pokój kierownika ds. komunalnych i zamówień publicznych ).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 18634-2013 dnia 14 stycznia 2013r.

 ZAŁACZNIKI DO POBRANIA:

 -   ogloszenie_bzp_2013.docx

 -    specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc

 - oferta_wraz_z_zalacznikami.rar

 

                                                                                                                                                              PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP.Z O.O.

                                                                                                                                                       /-/  KRZYSZTOF TALAK

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurzątkowski Wojciech
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 10:52:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurzątkowski Wojciech
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-14 11:30:20
  • Liczba odsłon: 150
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907330]

przewiń do góry