Płońsk, dn. 27.02.2013 r.

 

RGS.APŚ.271.6641.04.12

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 200.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest
wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Płońsk w 2013 roku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Cena oferty brutto w zł

01

PRACOWNIA GEODEZYJNA

inż. Andrzej Bytniewski 

ul. Gen. St. Maczka 3, 09 – 100 Płońsk

163.842,15

 

02

 

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

ul. Wolności 21, 09 – 100 Płońsk

141.581,61

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   „GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

Cena wybranej oferty

 

Cena wybranej oferty141.581,61 złotych

Słownie: (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 61/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 141.581,61 złotych

Słownie: (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 61/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca „Geodezja” Spółka cywilna,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą „Geodezja” Spółka cywilna, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 13:23:19
  • Liczba odsłon: 78
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901885]

przewiń do góry