Zarządzenie Wójta Gminy Płońsk

 

ZARZADZENIE Nr 23/IV/2013

                                                     Wójta Gminy Płońsk

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obozów letnich dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 567), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/200/2012   Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie obozów letnich dla dzieci i młodzieży w 2013r

.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 4.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr. 234, poz. 1536 ze zm)

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                        

                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                        Aleksander Jarosławski

 

 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 15 kwietnia 2013 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Działając na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U.   z 2010r Nr 234, poz. 1536 )

o g ł a s z a m :

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

GMINY PRZYJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2013 ROK

 

I.               RODZAJ ZADANIA I FORMY REALIZACJI

Konkurs obejmuje realizację zadań w zakresie

 

Zadanie Nr 1

·          Zorganizowanie   obozu letniego w górach z   programem profilaktycznym w okresie wakacyjnym lipiec –sierpień, w ośrodku wypoczynkowym,   dla 35 dzieci w wieku 9-15 lat z grupy ryzyka w oparciu o pisemny program zajęć  

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

ZADANIA W ROKU 2012.

1.     Na realizację zadania   planuje się przeznaczyć kwotę 45 000 zł.

Kwoty powyższe mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1.     Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm ).

2.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Płońsk.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1.     Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2013r.

przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania   zostaną określone w zawartej umowie

V WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.     Podmioty realizujące zadania powinny

a)     posiadać niezbędne doświadczenie

b)     posiadać niezbędne kwalifikacje( odpowiednie uprawnienia kadry)

c)     dołożyć najwyższej staranności w realizacji zadań, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami

d)     zrealizować zadanie w taki sposób aby jego działaniami objęto około 40 dzieci z terenu Gminy Płońsk

e)     zapewnić pobyt uczestnikom obozu przez okres 14 dni

2.     szczegółowe warunki lokalowe realizacji zadania:

a)     zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych z węzłem sanitarnym

b)     całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

c)     przewóz dzieci z Płońska   do miejsca zakwaterowania i z powrotem

d)     zapewnienie odpowiednio wyszkolonej kadry

e)     minimum dwie wycieczki autokarowe do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( np; muzea, miejsca pamięci narodowej, zabytki itp.)

Ośrodek wypoczynkowy   winien być ogrodzony, wyposażony w stołówkę, plac zabaw, miejsce na zorganizowanie ogniska.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.     Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

2.     Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy w Płońsku – Sekretariat oraz na stronie internetowej
http://ugplonsk.bip.org.pl/ .

3.     Zasady przygotowania i składania oferty określa §13   Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/200/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia   2012r.

4.     Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Płońsku w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do
27 maja 2013 r. do godz. 16.00 , na adres:

Urząd Gminy Płońsk

ul. 19-go Stycznia 39 09-100 Płońsk

Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału
w konkursie.

 

VII WYMAGANA DOKUMENTACJA

1.     Wraz z ofertą podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przedłożyć:

a)     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

b)     Termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)     Koszt pobytu jednego uczestnika

d)     Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie

e)     Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania

f)      Kopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

g)     Aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania ( kopie   potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

h)     Opis programu realizacji zadania

 

VIII. TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY.

1.     Otwarcie ofert odbędzie się 28 maja 2012 r. o godz. 12.00.

2.     Kryteria wyboru ofert określają § 14 Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. będącego załącznikiem do Uchwały                             Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada   2011r. oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.).

3.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne , sporządzone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

4.     Informację o wyborze ofert i udzieleniu dotacji publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

a)     W Biuletynie Informacji Publicznej

b)     Na   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku

5.     Koszty administracyjno – księgowe i obsługi związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

6.     Oferty zostaną rozpatrzone w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2013

7.      

IX KRYTERIA WYBORU OFERT

          Złożone do otwartego konkursu oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Płońsk.

 

Kryteria formalne

Do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent który spełnia następujące wymogi formalne:

a)     jest organizacją pozarządową lub podmiotem   określonym w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

b)     jego cele statutowe są zgodne z zadaniami na które został ogłoszony konkurs

c)     załączył do oferty wszystkie   wymagane dokumenty i załączniki

d)     oferta wpłynie   w terminie określonym w ogłoszeniu

 

kryteria merytoryczne

 

do oceny merytorycznej Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zasady określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a)     zakres rzeczowy zadania , koszt pobytu jednego uczestnika, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów

b)     kompleksowość ujęcia tematu

c)     doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze

-

 

                                                                                                     

                                                                             Wójt Gminy

                                                                    Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-29 09:08:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 09:21:13
  • Liczba odsłon: 84
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893653]

przewiń do góry