Płońsk, dn. 30.04.2013 r.

RGS.271.7013.ŚC.03.2013

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont, rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowo" (BZP Nr 59693 -2013 z dn. 19.04.2013 r.)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 

Pytanie nr 1

„ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie podstaw KNR, gdyż podane zapisy w przedmiarach nie dają możliwości rzetelnej wyceny”.

 

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, przedmiar ma zawierać:

  • zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych,
  • opis szczegółowy roboty lub podstawy ustalające ten opis,
  • wyliczenie i zestawienie ilości robót wraz z jednostką przedmiarową,

stopień agregacji robót ani podawanie podstawy KNR nie jest określony żadnym przepisem prawnym.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 10:24:58
  • Liczba odsłon: 56
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902014]

przewiń do góry