Płońsk, dn. 21.05.2013 r.

 

RGS.271.7013.PO.07.2013              

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 5.000.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk – III Etap

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

EMKAN – PRO

Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6

18 – 300 Zambrów

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy PZP

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy PZP

 

02

 

ECODOM Sp. z o.o.

Ul. Dunin Wąsowicza 7/3

30 – 112 Kraków

92

 

92

 

03

 

NORMATYW Piotr Raczyński

Ul. Okrężna 1A

08 – 110 Siedlce

100

 

100

 

04

 

 

F.U.H. ROMEX – GRUPA SBS

Szumański Roman

Ul. Młodzieżowa 28A I B

09 – 100 Płońsk

83

 

83

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   NORMATYW Piotr Raczyński

   Ul. Okrężna 1A, 08 – 110 Siedlce

 

Cena wybranej oferty1.623.597,69 złotych

Słownie: (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 69/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 1.623.597,69 złotych

Słownie: (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 69/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca NORMATYW Piotr Raczyński, który  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą NORMATYW Piotr Raczyński, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                               Wójt Gminy Płońsk

                                                                                      /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 11:14:38
  • Liczba odsłon: 99
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897220]

przewiń do góry