Płońsk, dn. 03.06.2013 r.

 

RGS.GK.271.6232.04.2013

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 5.000.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 4

09 – 100 Płońsk

100

100

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

                                                  w Płońsku Sp. z o.o.

   Ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. , które  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. , którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                                         

Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-03 11:41:56
  • Liczba odsłon: 87
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907268]

przewiń do góry