Płońsk, dnia 10.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk – III Etap

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Inwestycji i promocji,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

45 232421-9 Roboty z zakresie oczyszczania ścieków

45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45 232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45 232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ścieków

45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów   

                     do odprowadzania ścieków

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk – III Etap

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 139 sztuk oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych na terenie gminy Płońsk. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009 i być znakowane znakiem CE.

Zakres zamówienia obejmuje :

a)      wybudowanie 139 sztuk oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych na terenie gminy Płońsk:

·       oczyszczalni do 6 RLM – 92 szt.

·       oczyszczalni do 10 RLM – 45 szt.

·       oczyszczalni do 15 RLM – 2 szt.

b)      odtworzenie terenu po wykonaniu prac do stanu przed przystąpieniem do montażu,

c)      zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą dla każdej wybudowanej oczyszczalni,

d)      indywidualne przeszkolenie użytkowników odnośnie zasad prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poinformowanie o sposobie postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy lub awarii; każdemu użytkownikowi należy przekazać kartę gwarancyjną, szczegółową instrukcję użytkowania oczyszczalni wraz z adresem Wykonawcy, numerem telefonu, na który będzie mógł zgłaszać ewentualne nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni; fakt ten należy potwierdzić na piśmie (użytkownik powinien oświadczyć, że został przeszkolony oraz że otrzymał powyższe dokumenty; Zamawiającemu należy przekazać kopię tych dokumentów).

e)      Zamawiający wymaga, aby osad z oczyszczalni był wybierany nie częściej niż 1 raz w roku.

 

Warunki realizacji robót:

a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

d) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni roboczych, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac, który będzie stanowił załącznik do umowy.

e) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, powykonawczego zestawienia kosztów podłączenia każdej oczyszczalni oddzielnie i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo - finansowych, wymaganych np. przez instytucję dofinansowującą zadanie.

Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

 

„W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

NORMATYW Piotr Raczyński

Ul. Okrężna 1A, 08 – 110 Siedlce

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                   

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 10:24:02
  • Liczba odsłon: 119
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900898]

przewiń do góry