Płońsk, dnia 10.06.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

z terenu Gminy Płońsk

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Wiesław Targalski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47 i 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

90500000 – 2 Usługi związane z odpadami

90511000 – 2 Usługi wywozu odpadów

90512000 – 9 Usługi transportu odpadów

90513100 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 – 3 Usługi recyklingu odpadów

90533000 – 2 Usługi gospodarki odpadami

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk

 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy Nr Nr XXXIV/275/2013 i uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/276/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Płońsku Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                   

                                                                                                       Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-11 14:15:31
  • Liczba odsłon: 86
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907401]

przewiń do góry