Płońsk, dnia 16.07.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i powyżej wartości progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pó ź n. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 8 00 – 16 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – do 30.11.2030 r. (do momentu spłaty kredytu).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Marianna Klimkiewicz – Skarbnik Gminy Płońsk, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 42, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 9

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 22 sierpnia 2013 roku o godz. 9 30 .

Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 32.000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego ( Sala Konferencyjna Urzędu Gminy ).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzielniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem : 236526 – 2013 dnia 16 lipca 2013r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie DUOPWE

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

- Sprawozdania i uchwały

                Wójt Gminy Płońsk

           /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-28 14:03:17
  • Liczba odsłon: 187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900877]

przewiń do góry