Płońsk, dn. 12.08.2013 r.

 

RGS.FN.271.3052.05.2013

 

Do wszystkich

Wykonawców biorących

udział w postępowaniu  

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r.” (DUOPWE Nr 236526 – 2013 z dn. 16.07.2013 r.)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 

Pytanie Nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego, o których mowa w Uchwale nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25.04.2013 r., oraz sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2011 r.

 

 

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok (forma opisowa) znajduje się w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz. z dnia  04.06.2013 r. poz.6299.

Sprawozdanie finansowe za IVkw.2012 r.- skan.

Sprawozdania za IV kw. 2011 r.- skan.

 

Pytanie Nr 2

Jakie inwestycje będą finansowane przedmiotowym kredytem?

 

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Przedmiotowym kredytem będą finansowane n/w inwestycje ;

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- przebudowa dróg gminnych

- remont , rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Pytanie Nr 3

Czy dodatkowo oprócz załącznika nr 5 do Formularza Ofertowego należy dołączyć do oferty projekt umowy kredytu proponowany przez bank?

 

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Nie ma obowiązku, ale można dołączyć projekt umowy proponowany przez bank.

 

Pytanie Nr 4

Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina
korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Gmina nie korzystała i nie korzysta z wykupu wierzytelności.

 

Pytanie Nr 5

Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające  z umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do spłaty w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Realizacja zadania pn. remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z     zagospodarowaniem terenu jest przedsięwzięciem na lata 2013 – 2014 i na jego realizację środki zgodnie z zawartą umową będą zabezpieczone w budżecie 2014 roku – kwota  315.000,00 zł.

 

Pytanie Nr 6

Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania doat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Gmina nie posiada żadnych umów zobowiązujących do dokonywania dopłat do kapitału 

do działalności bieżącej w spółce kapitałowej.

 

Pytanie Nr 7

Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako
zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 7

Nie wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek.

 

Pytanie Nr 8

Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 8

Nie wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań.

 

Pytanie Nr 9

Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 9

Gmina nie korzysta z leasingu i factoringu.

 

Pytanie Nr 10

Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.  

 

Odpowiedź na pytanie Nr 10

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

 

 

Sprawozdanie finansowe za IV kw 2012 r. - skany

Sprawozdania za IV kw 2011 r. - skany

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 15:05:14
  • Liczba odsłon: 75
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897130]

przewiń do góry