Płońsk, dn. 12.08.2013 r.

 

RGS.FN.271.3052.06.2013

 

Do wszystkich

Wykonawców biorących

udział w postępowaniu  

 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r.” (DUOPWE Nr 236526 – 2013 z dn. 16.07.2013 r.)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 

Pytanie Nr 1

W jaki sposób zamierza gmina osiągnąć dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 500
tys. PLN w 20l3r (jaki majątek jest przewidywany do sprzedaży, czy są ogłoszone
przetargi, czy były wcześniej ogłaszane i z jakim rezultatem).

 

Odpowiedź na pytanie Nr 1

W momencie planowania budżetu nie przewidzieliśmy skomplikowanej, a tym samym przedłużającej się procedury uregulowania stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogródki działkowe). W latach wcześniejszych były ogłaszane przetargi na inne nieruchomości i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sądzimy, że stan prawny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie uregulowany do końca 2013r. Aktualnie gmina przystąpiła do sporządzenia MPZP, co przyczyni się do wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na powyższe planowany dochód Gminy z tego tytułu w br. zostanie osiągnięty nie w pełnej wysokości.

 

Pytanie Nr 2

Proszę o uzasadnienie przez gminę zakładanego wzrostu dochodów bieżących począwszy od
2014 roku podczas gdy wykonane w 2012 i planowane w 2013 wykazują spadek dochodów
bieżących (gmina planuje w 2014 wzrost o blisko 1,3 mln PLN w stosunku do 2013)

 

Odpowiedź na pytanie Nr 2

W momencie tworzenia WPF planowany był procentowy wzrost dochodów bieżących z tytułu subwencji, dochodów podatkowych, udziałów w podatkach i inne, co znajduje uzasadnienie o objaśnieniach. Są to założenia przyszłe i niepewne. W 2012 r. jest przedstawiony stan faktyczny po wykonaniu, a w 2013 r. po rzeczywistym planie budżetu.

 

Pytanie Nr 3

Na czym polega zmiana struktury zatrudnienia, która wpływa na obniżenie wydatków na
wynagrodzenia.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zmiana struktury zatrudnienia wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Likwidacją samodzielnych stanowisk oraz przejściem na emeryturę długoletnich pracowników, a na ich miejsce zatrudnienie w części pracowników z PUP.

 

Pytanie Nr 4

Z czego wynika zakładany przez gminę spadek wydatków bieżących w 2014 r. o blisko 0,5 mln PLN w stosunku do planu wydatków bieżących w 2013 r.

 

Odpowiedź na pytanie Nr 4

W 2013 r. zostaną zakończone niektóre projekty unijne realizowane przez Gminę i jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 15:07:26
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902011]

przewiń do góry