Płońsk, dn. 29.08.2013 r.

 

RGS.FN.271.3052.09.2013

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego,
o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i powyżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 5

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa

100

100

02

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Oddział w Płońsku

Ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk

98

 

98

03

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Ul. 3 Maja 3, 06 – 400 Ciechanów

88

 

88

 

04

GETIN NOBLE BANK S.A.

Ul. Domaniewska 39,  02 – 672 Warszawa

89

 

89

 

05

Bank PEKAO SA

I MAZOWIECKIE CENTRUM

KORPORACYJNE W WARSZAWIE

CENTRUM KORPORACYJNE

W CIECHANOWIE

Plac Jana Pawła II 8, 06 – 400 Ciechanów

94

 

 

94

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Bank Gospodarstwa Krajowego

   Oddział w Warszawie

   Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa

 

Cena wybranej oferty

 

Cena wybranej oferty1 315 917,80 złotych

Słownie: (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 80/100)

 

Cena najtańszej oferty – 1 315 917,80 złotych

Słownie: (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 80/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-29 13:28:04
  • Liczba odsłon: 56
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895021]

przewiń do góry