Płońsk, dnia 27.09.2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

przebudowę drogi gminnej Arcelin – Szeromin, gmina Płońsk

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 800 – 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – data zakończenia zadania : do 30.11.2013 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Inwestycji i promocji,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2013 roku o godz. 930.

Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2013 roku o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP pod numerem : 198467 – 2013 dnia 27 września 2013 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

ogloszenie_bzp_droga_arcelin_szeromin1.doc

siwz_droga_arcelin_szeromin1.pdf

oferta_z_zal_arcelin_szeromin1.zip

sst_arcelin_-_szeromin1.pdf

przedmiar_arcelin_zwirowka___gm.plonsk05-09-2013-1.zip

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 14:49:55
  • Liczba odsłon: 99
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900940]

przewiń do góry