Płońsk, dn. 16.10.2013 r.

 

RGS.271.7013.AS.04.2013

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty 5.000.000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin, gmina Płońsk

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. 19 Stycznia 39 B, 09 – 100 Płońsk

100

 

100

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

    Ul. 19 Stycznia 39 B, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty149 507,20 złotych

Słownie: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych 20/100)

 

Cena najtańszej oferty – 149 507,20 złotych

Słownie: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych 20/100)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ul. 19 Stycznia 39 B, 09 – 100 Płońsk, który  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. Ul. 19 Stycznia 39 B, 09 – 100 Płońsk, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                               Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                      /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 15:54:26
  • Liczba odsłon: 47
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897225]

przewiń do góry