Płońsk, dnia 25.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin, gmina Płońsk

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Ilona Sklepińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych,

Paweł Sawicki – Inspektor d/s Inwestycji i promocji,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

 

Kod CPV

45000000 – 7 (roboty budowlane),

45233120 – 6 (roboty w zakresie budowy dróg),

45233220 – 7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg),

45233226 – 9 (drogi dojazdowe),

45233140 – 2 (roboty drogowe),

45233142 – 6 (roboty w zakresie naprawy dróg),

45233290 – 8 (instalowanie znaków drogowych),

 

Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin, gmina Płońsk

 

I. Przebudowa drogi gminnej Arcelin – Szeromin od km 0+310 do 1+296, gmina Płońsk

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne,

- Podbudowa,

- Nawierzchnia,

- Inwentaryzacja powykonawcza.

II. Przebudowa drogi gminnej Arcelin - Szeromin od km 1+296 do 1+344, gmina Płońsk

 

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozbiórkowe,

- Roboty ziemne,

- Podbudowa,

- Nawierzchnia,

- Odwodnienie,

- Roboty wykończeniowe,

- Oznakowanie,

- Inwentaryzacja powykonawcza.

 

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

 

„W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. 19 Stycznia 39 B, 09 – 100 Płońsk

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

 

                                                                                                           Wójt Gminy Płońsk 

                                   

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 15:16:29
  • Liczba odsłon: 62
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897455]

przewiń do góry