Płońsk, dn. 14.03.2014 r.

 

RGS.AGP.271.6641.06.14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 12.03.2014 r. na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, którego przedmiotem jest wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Płońsk w 2014 roku

 

Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności nie są wystarczające, mając na uwadze wyrażoną w art. 7 ust. 1 zasadę równego traktowania Wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, a także wynikający z art. 7 ust 3 ustawy obowiązek udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą PZP.               

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-14 15:19:12
  • Liczba odsłon: 69
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901887]

przewiń do góry