Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 85216-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni...
Termin składania ofert: 2014-03-21


Płońsk: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 75139 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85216 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk. Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu. Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 roku (Dz. U. poz. 136) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Ilości: ON - 32 150 l olej napędowy Olej opałowy - 12 000 l LPG - 600 l gaz do instalacji samochodowych Pb 95 - 5 500 l benzyna bezołowiowa Ilości mogą się jedynie zmniejszyć..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-1, 23.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PALIMAX Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 2 A, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167084,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 231209,25

·           Oferta z najniższą ceną: 231209,25 / Oferta z najwyższą ceną: 259705,28

·           Waluta: PLN.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 14:39:45
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897055]

przewiń do góry