Zobacz podgałęzie
                                                                                                                                                                            

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugplonsk.bip.org.pl


Płońsk: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia
Numer ogłoszenia: 78165 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl

·                       Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem typu: zabawki wielofunkcyjne (m in. zjeżdżalnia, wieża, kładka), huśtawki podwójne, huśtawki równoważnie, sprężynowce bujaki, karuzele, kółko i krzyżyk, bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie. Dodatkowo wyposażenie placu zabaw musi zawierać koncepcję dostosowaną do istniejącej lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Nie wyklucza się korekty założeń koncepcyjnych. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub fotografię w kolorze oferowanego produktu wraz z koncepcją rozmieszczenia oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. 2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, sedesów, montaż pogrzewaczy wody, podajników na mydło, suszarek do rąk, luster itp. 3) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki. 4) Doposażenie w: meble, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne. Warunki dostawy: 1.Szczegółowy opis zapotrzebowania, ilość produktów oraz wymagania jakościowe zostały opisane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 2.Wykonawca oświadcza, że materiały dydaktyczne będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. 3 Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmioty zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Szkoły Podstawowej w Siedlinie i Szkoły Podstawowej w Lisewie. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. Meble dydaktyczne - stoliki, krzesła przedszkolne winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1729-3 1/2007. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć(załączyć do protokołu odbioru) wymagane certyfikaty: zgodności wykonania z w/w normą. Pozostałe wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także atest PZH, jeśli posiadanie takich certyfikatów lub atestów będzie wymagane prawem. Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. Zakres realizacji zamówienia obejmuje sprzedaż produktów oraz dostawę do siedzib wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 37.50.00.00-3, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 32.30.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.71.51.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr I do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do formularza ofertowego 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 (grupy kapitałowe) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do formularza ofertowego, 4) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 5 do formularza ofertowego, 5)wypełnione i podpisane oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do formularza ofertowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia. b) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. d) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, e) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia), a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, f) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Płońsk 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 Godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Płońsku - sekretariat 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia będzie korzystał ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 15:32:41
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897163]

przewiń do góry