OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 15 kwietnia 2014roku

Działając na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U.  z 2010r Nr 234, poz. 1536 )

o g ł a s z a m :

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

GMINY PRZYJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2014 ROK

 

I.              RODZAJ ZADANIA I FORMY REALIZACJI

Konkurs obejmuje realizację zadań w zakresie

·         Zorganizowanie  obozu letniego nad morzem  z  programem profilaktyki i uzależnień   w okresie wakacyjnym  lipiec –sierpień, w ośrodku wypoczynkowym,  dla  dzieci  i młodzieży w wieku 8-15 lat ( 35 osób) z rodzin dysfunkcyjnych  w oparciu o pisemny program zajęć  

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

ZADANIA W ROKU 2014.

 

1.    Na realizację zadania  planuje się przeznaczyć kwotę 45 000 zł.

Kwoty powyższe mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

II.            ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

 

1.    Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm ).

2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Płońsk.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

 

1.    Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2014r.

przy czym szczegółowe terminy i warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania  zostaną określone w zawartej umowie

 

V PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:

 

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty

 

V WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1.    Podmioty realizujące zadania powinny

a)    posiadać niezbędne doświadczenie

b)    posiadać niezbędne kwalifikacje( odpowiednie uprawnienia kadry)

c)    dołożyć najwyższej staranności w realizacji zadań, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami

d)    zrealizować zadanie w taki sposób aby jego działaniami objęto około 35 dzieci z terenu Gminy Płońsk

e)    zapewnić pobyt uczestnikom obozu przez okres 14 dni

2.    szczegółowe warunki lokalowe realizacji zadania:

a)    zakwaterowanie w pokojach 3-5 osobowych ( wyposażone w  węzeł sanitarny umywalkę, wc, natrysk)

b)    całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

c)    przewóz dzieci z Płońska  do miejsca zakwaterowania i z powrotem

d)    zapewnienie odpowiednio wyszkolonej kadry

e)    minimum dwie wycieczki autokarowe do miejsc atrakcyjnych turystycznie ( np; muzea, miejsca pamięci narodowej, zabytki itp.)

Ośrodek wypoczynkowy  winien być ogrodzony, wyposażony w stołówkę, plac zabaw, miejsce na zorganizowanie ogniska.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

1.    Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

2.    Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy w Płońsku – Sekretariat oraz na stronie internetowej
http://ugplonsk.bip.org.pl/.

3.    Zasady przygotowania i składania oferty określa §13  Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/200/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia  2012r.

4.    Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Płońsku w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do
15 maja 2014r . do godz. 16.00, na adres:

Urząd Gminy Płońsk

ul. 19-go Stycznia 39 09-100 Płońsk

Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”. Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału
w konkursie.

 

VII WYMAGANA DOKUMENTACJA

 

1.    Wraz z ofertą podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przedłożyć:

a)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

b)    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)    Koszt pobytu jednego uczestnika

d)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie

e)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania

f)     Kopię statutu podmiotu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

g)    Aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę działania ( kopie  potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

h)    Opis programu realizacji zadania

i)      Ramowy program zajęć socjoterapeutycznych

 

VIII. TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY.

 

1.    Otwarcie ofert odbędzie się 16 maja 2012 r. o godz. 12.00.

2.    Kryteria wyboru ofert określają § 14 Rocznego programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. będącego załącznikiem do Uchwały                            Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada  2011r. oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.).

3.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne , sporządzone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

4.    Informację o wyborze ofert i udzieleniu dotacji publikuje się poprzez zamieszczenie jej:

a)    W Biuletynie Informacji Publicznej

b)    Na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku

5.    Koszty administracyjno – księgowe i obsługi związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

6.    Wybór oferty nastąpi w terminie do 2 tygodni po upływie składania ofert

 

IX KRYTERIA WYBORU OFERT

          Złożone do otwartego konkursu oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Płońsk.

Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 

Kryteria formalne

Do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent który spełnia następujące wymogi formalne:

a)    jest organizacją pozarządową lub podmiotem  określonym w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

b)    jego cele statutowe są zgodne z zadaniami na które został ogłoszony konkurs

c)    załączył do oferty wszystkie  wymagane dokumenty i załączniki

d)    oferta wpłynie  w terminie określonym w ogłoszeniu

 

kryteria merytoryczne

 

do oceny merytorycznej Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zasady określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a)    zakres rzeczowy zadania , koszt pobytu jednego uczestnika, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów

b)    kompleksowość ujęcia tematu

c)    doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze

 

kryteria organizacyjne

 

a)    posiadane zasoby kadrowe

b)    doświadczenie

-

 

 

Wójt Gminy

 

        Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-15 10:22:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 10:22:26
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900935]

przewiń do góry