Płońsk, dn. 30.04.2014 r.

 

RGS.OKS.271.041.OP.07.2014

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(
t.j. Dz. U
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporzą
dzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest projekt pn.: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci" - dostawa i montaż wyposażenia

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

100

100

02

ROBBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy PZP

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) w związku z art. 82 ust. 3 ustawy PZP

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

    Ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

Cena wybranej oferty

 

Cena wybranej oferty317 742,66 złotych

Słownie: (trzysta siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 66/100)

 

Cena najtańszej oferty – 317 742,66 złotych

Słownie: (trzysta siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 66/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.,  która  spełnia  wszystkie  wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

                                                                                                            Z up. Wójta Sekretarz

                                                                                       /-/Teresa Giżyńska

                                                                                  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 16:03:33
  • Liczba odsłon: 71
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895020]

przewiń do góry