Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78165-2014 z dnia 2014-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Wyposażenie...
Termin składania ofert: 2014-04-17


Płońsk: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia
Numer ogłoszenia: 163996 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78165 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci - dostawa i montaż wyposażenia W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak: 1) Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem typu: zabawki wielofunkcyjne (m in. zjeżdżalnia, wieża, kładka), huśtawki podwójne, huśtawki równoważnie, sprężynowce bujaki, karuzele, kółko i krzyżyk, bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie. Dodatkowo wyposażenie placu zabaw musi zawierać koncepcję dostosowaną do istniejącej lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Nie wyklucza się korekty założeń koncepcyjnych. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub fotografię w kolorze oferowanego produktu wraz z koncepcją rozmieszczenia oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia. 2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, sedesów, montaż pogrzewaczy wody, podajników na mydło, suszarek do rąk, luster itp. 3) Wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci oraz personel, w: stoły, krzesła, biurka, regały, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki. 4) Doposażenie w: meble, sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne. Warunki dostawy: 1.Szczegółowy opis zapotrzebowania, ilość produktów oraz wymagania jakościowe zostały opisane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 2.Wykonawca oświadcza, że materiały dydaktyczne będące przedmiotem zamówienia posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. 3 Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmioty zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Szkoły Podstawowej w Siedlinie i Szkoły Podstawowej w Lisewie. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. Meble dydaktyczne - stoliki, krzesła przedszkolne winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1729-3 1/2007. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć(załączyć do protokołu odbioru) wymagane certyfikaty: zgodności wykonania z w/w normą. Pozostałe wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także atest PZH, jeśli posiadanie takich certyfikatów lub atestów będzie wymagane prawem. Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. Zakres realizacji zamówienia obejmuje sprzedaż produktów oraz dostawę do siedzib wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczenia Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1/są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2/nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 3/dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.00.00.00-3, 37.53.52.00-9, 37.50.00.00-3, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 32.30.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 37.52.52.00-9, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 39.71.51.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płońsk do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Łódź, 93-428 Ul. Graniczna 46, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 318902,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 258986,69

·           Oferta z najniższą ceną: 258986,69 / Oferta z najwyższą ceną: 300000,00

·           Waluta: PLN.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-15 12:04:41
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897544]

przewiń do góry