Płońsk, dnia 20.05.2014 r.

Gmina Płońsk

RGS.042.04.IGI.2014

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 150 komputerów

dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk”

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację komputerów – zadanie podstawowe: modernizacja 70 komputerów dla mieszkańców oraz zadanie koordynacyjne: modernizacja 80 komputerów dla instytucji objętych projektem (razem  150 sztuk).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2.

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 60 975,60 zł netto.

  1. Dla zamówień poniżej 30 000 euro netto w dniu 14.05.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

Smart Technology Sp. z o.o.

 

Ul. Dubois 114/116

93 – 465 Łódź

Nie złożono oferty

2.

EUROKERG Sp. z o.o.

 

Ul. Malborska 15 lok. 13

03 – 286 Warszawa

Złożono ofertę

3.

NEO – SYSTEM M. Krajewski

 

Ul. Podgórna 80B

87 – 300 Brodnica

Złożono ofertę

 

  1. W terminie do dnia 19.05.2014 roku do godziny 900 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

P.H.U. Compan Wojciech Watkowski

Ul. Jana Pawła II 1e, 09 – 200 Sierpc

123 220,00

 

151 560,60

 

 

2.

NEO – SYSTEM Marcin Krajewski

Ul. Podgórna 80b,  87 – 300 Brodnica

63 450,00

78 043,50

 

 

3.

 

EUROKERG Sp. z o.o.

Ul. Malborska 15 lok. 13, 03 – 286 Warszawa

62 750,00

77 182,50

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    EUROKERG Sp. z o.o.

    Ul. Malborska 15 lok. 13, 03 – 286 Warszawa

 

W budżecie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest „modernizacja 150 komputerów” zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł brutto, co oznacza, że wybrana oferta przewyższa wartość szacunkową zadania. Jednak w związku z rezerwą finansową, która powstała na innych zadaniach projektu, nadwyżka wynikająca w ramach ww. zamówienia publicznego zostanie uzupełniona oszczędnościami przesuniętymi z innych kategorii.

W związku z powyższym oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty
i jest korzystna cenowo.

                       

1. /-/ Paweł Sawicki

2. /-/ Ilona Sklepińska

3. /-/ Olga Kmieć

4. /-/ Elżbieta Siejka

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/NIE ZATWIERDZAM*

                                                                      

Wójt Gminy Płońsk

     /-/ Aleksander Jarosławski

 

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-20 15:24:22
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893594]

przewiń do góry