Płońsk, dn. 28.05.2014 r.

RGS.GK.271.6232.05.14

 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(
t.j. Dz. U
z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporzą
dzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na sfinansowanie tego zadania to 855 000,00 złotych brutto (słownie : osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Oferta z najniższą ceną została złożona na kwotę 990 990,00 złotych brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                                                                              Wójt Gminy Płońsk

                                                                                         /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-28 13:52:49
  • Liczba odsłon: 91
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897552]

przewiń do góry