Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugplonsk.bip.org.pl


Płońsk: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja
Numer ogłoszenia: 206974 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.pl

·                       Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja W ramach realizacji projektu pn.: Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 1. Komputer przenośny (laptop) - 20 szt. 2. Komputer stacjonarny wraz z monitorem - 170 szt. 3. Drukarki - 17 szt. 4. Przeszkolenie 100 osób 5. Modernizacja - 190 szt. 2. Wymagania w zakresie innych cech: 1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim; 3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, 4) inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wraz z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji. 7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.12.50-4, 30.23.21.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN; (słownie : dwanaście tysięcy złotych PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium : (Art. 45 upzp) Wadium może być wniesione w : pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium : W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Płońsku nr rachunku : 63 8230 0007 0000 0563 2023 0003 najpóźniej w dacie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do ofert należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować go i nie zszywać z ofertą. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co najmniej dwie (2) takie dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie dostawy sprzętu komputerowego lub podobnych urządzeń za kwotę minimum 400.000,00 PLN brutto każda. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy o dostawę, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400.000,00 PLN brutto, a przedmiot obejmował wykonanie dostawy sprzętu komputerowego lub podobnych urządzeń, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co najmniej jedną (1) taką usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie przeprowadzenia szkolenia związanego z tematem komputerów i oprogramowania do nich dla minimum 50 osób. Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym informacje o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy o usługę, której przedmiot obejmował wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia związanego z tematem komputerów i oprogramowania do nich dla minimum 50 osób, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonywania przez niego lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo. W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnianie spełnia.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500.000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) Przy ocenie spełniania warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał wspólny tych podmiotów. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy dołączyć : 1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr I do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do formularza ofertowego 3) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 5 do formularza ofertowego, 4) dowód potwierdzający wniesienie wadium (zgodnie z art. 45 ust. 1 upzp). 5) wypełnione i podpisane oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do formularza ofertowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia. b) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. d) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, e) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia), a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, f) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Płońsk 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 Godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pokój Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Płońsku - sekretariat 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja projektu pn.: Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Płońsk

                                                                                     /-/Aleksander Jarosławski

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-18 14:18:34
 • Liczba odsłon: 161
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901876]

przewiń do góry