Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Płońsk: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 207024 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. , ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 32 21, faks 23 662 24 26.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w 2014 roku.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp Z O O w 2014r Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 2 lutego 2012 roku (Dz U poz 136) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych funkcjonalnych oraz użytkowych W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich (jego) zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Ilości ON 20 424,91 l olej napędowy LPG 1 129,32 l gaz do instalacji samochodowych Pb 95 1200 l benzyna bezołowiowa Olej opałowy 4000 l Ilości mogą się jedynie zmniejszyć.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-1, 23.20.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 100.00,00 zł brutto każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych , głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zastały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zastały wykonane lub wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wykonanych dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do formularza ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Ponadto do oferty należy dołączyć : 1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr I do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do formularza ofertowego 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 (grupy kapitałowe) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do formularza ofertowego, 4) zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 5 do formularza ofertowego, 5) wypełnione i podpisane oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do formularza ofertowego

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia. b) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. d) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, e) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia), a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, f) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugplonsk.bip.org.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O. ul. 19 - stego stycznia 39 09 -100 godz 7 00 do 15 00.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2014 godzina 10:30, miejsce: SIWZ można uzyskać pod adresem:Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O ul. 19-stego Stycznia 39 09-100 Płońsk godz. 7 00 - 15 00.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że podczas realizacji zamówienia nie będzie korzystał ze środków Unii Europejskiej...

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  oferta_wraz_z_zalacznikami_gzk.zip

  specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__paliwo_2014rok.doc

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciech Kurzątkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurzątkowski Wojciech
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-18 14:21:46
  • Liczba odsłon: 91
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 1893603]

  przewiń do góry