Płońsk, dnia 23.06.2014 r.

Gmina Płońsk

Znak sprawy RGS.042.05.IGI.2014

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego dostępu do Internetu

wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego

 

W ramach realizacji projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego :

 

1) Dostęp do Internetu dla 70 gospodarstw domowych z terenu Gminy Płońsk

1.Dostep do Internetu dla 70 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer zainstalowany w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 3 do formularza ofertowego,

 

Charakterystyka usługi:

 

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00 – 21.00 Czas usunięcia awarii - do ko ń ca nast ę pnego dnia roboczego (telefonicznie, mailem).

 

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

 

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

2) Dostęp do Internetu dla Szkół, Biblioteki i świetlic wiejskich

1. Dostęp do Internetu dla 3 Szkół (w szkołach znajduje się 30 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego), dla 7 świetlic wiejskich (w świetlicach wiejskich znajduje się po 5 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego) oraz dla 1 biblioteki (w bibliotece znajduje się 15 komputerów zainstalowanych w ramach innego postępowania przetargowego). Wykaz lokalizacji w załączniku nr 3 do formularza   ofertowego.

 

Charakterystyka usługi:

 

Parametry techniczne:

- stały dostęp do sieci Internet,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1,5 MB/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 64 kbit/s,

- ilość przesyłanych informacji bez limitu.

 

Gwarancje:

- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z internetu.

- dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca,

- urządzenia dodatkowe muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45),

- Wykonawca poniesie nie przewidziane koszty związane z instalacją usługi.

- W razie awarii wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00-21.00 Czas usunięcia awarii - do ko ń ca nast ę pnego dnia roboczego

(telefonicznie, mailem)

 

Inne:

- techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy,

- gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Płońsk w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego.

Przy założeniach że:

- zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 5 % użytkowników

- wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi

- możliwość kontaktu telefonicznie z serwisantem w godz. 9.00 – 21.00 (załączyć oświadczenie)

 

3) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń do podłączenia z Internetem – 150 szt.

 

4) Przed złożeniem oferty zaleca się wizje w terenie, w celu sprawdzenia możliwości świadczenia usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji wymienionych w załączniku nr 3 do formularza ofertowego.

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 73 302,00 zł netto.

  1. Dla zamówień poniżej 30 000 euro netto w dniu 16.06.2014 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

ANTELSAT

 

Ul. Ogrodowa 1F

09 – 100 Płońsk

Nie złożono oferty

2.

SOCHOCINNET

Adam Bugajewski

 

Ul. Płońska 6

09 – 110 Sochocin

Nie złożono oferty

3.

LCS Systemy Teleinformatyczne

 

 

Ul. 1 Maja 2 a

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

 

  1. W terminie do dnia 18.06.2014 roku do godziny 9 00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

LCS Systemy Teleinformatyczne

Ul. 1 Maja 2 a

09 – 100 Płońsk

73 215,95

 

90 055,62

 

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     LCS Systemy Teleinformatyczne

    Ul. 1 Maja 2 a , 09 – 100 Płońsk

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

 

 

1. /-/ Paweł Sawicki  

2. /-/ Olga Kmieć

3. /-/ Elżbieta Siejka

 

                                                                       ZATWIERDZAM*/ NIE ZATWIERDZAM *

                                                                      

Wójt Gminy Płońsk

      /-/ Aleksander Jarosławski

 

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 21:02:44
  • Liczba odsłon: 94
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895223]

przewiń do góry