ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

ALEKSANDRĘ SZATKOWSKĄ

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39B

Tel. (0-23) 662 32 21, fax. 662 24 26

e- mail: GZKPLONSK@interia.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia - usługa

Tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony

Nazwa zadania- zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego              …………………  Sp. z o.o. w 2014 roku

 

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

                          Przedsiębiorstwo Wielobranżowe     ,,PALIMAX” Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Spółdzielcza 2A

 

100

100

02

               PETRO- NAFT Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Piaskowa 9

 

99,36

 

99,36

 

WYBRANA OFERTA:

Nazwa i adres Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PALIMAX” Sp. z o.o.

                                         09-100 Płońsk, ul. Spółdzielcza 2A

 

 

Cena wybranej oferty   125.388,51 złotych 

 

Słownie: (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem  00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 125.388,51 złotych 

Słownie: (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem  00/100 złotych)0883

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę.    W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,  ul. 19- go Stycznia 39B informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,  ul. 19- go Stycznia 39B informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy:

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759         z późn. zm.) – dział VI ,,Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                        PREZES ZARZĄDU

                                                                                             GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

         

                                                                                                           /-/ Aleksandra Szatkowska

 

 

 

Płońsk, dn. 03.07.2014r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurzątkowski Wojciech
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurzątkowski Wojciech
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-03 12:33:10
  • Liczba odsłon: 73
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895044]

przewiń do góry