Płońsk, dn. 04.07.2014 r.

 

RGS.271.IG.III.05.14

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(
t.j. Dz. U
z 2013r . poz. 907 z póź. zm. )
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z rozporz ą
dzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest z akup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja w ramach realizacji projektu pn.:„ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap” w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

ITERUM Sp. z o.o.

Ul. M. Rapackiego 25, 20 – 150 Lublin

100

100

02

ALLTECH Spółka Jawna

Zdzisław Pająk, Artur Pająk

Ul. Spółdzielcza 33, 09 – 407 Płock

96,30

96,30

 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     ITERUM Sp. z o.o.

   Ul. M. Rapackiego 25, 20 – 150 Lublin

 

Cena wybranej oferty

 

Cena wybranej oferty951 488,64 złotych

Słownie: (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 64/100)

 

Cena najtańszej oferty – 951 488,64 złotych

Słownie: (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 64/100)

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca ITERUM Sp. z o.o. Ul. M. Rapackiego 25, 20 – 150 Lublin,   która   spełnia   wszystkie   wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu   nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, iż umowa z Wykonawcą ITERUM Sp. z o.o. Ul. M. Rapackiego 25, 20 – 150 Lublin, którego oferta została wybrana, może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2013r . poz. 907 z póź. zm .) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                   /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-04 14:20:19
  • Liczba odsłon: 68
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894975]

przewiń do góry