Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206974-2014 z dnia 2014-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja W ramach realizacji projektu pn.: Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III...
Termin składania ofert: 2014-06-26


Płońsk: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja
Numer ogłoszenia: 231856 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206974 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki, szkolenia, modernizacja W ramach realizacji projektu pn.:Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 1. Komputer przenośny (laptop) - 20 szt. 2. Komputer stacjonarny wraz z monitorem - 170 szt. 3. Drukarki - 17 szt. 4. Przeszkolenie 100 osób 5. Modernizacja - 190 szt. 2. Wymagania w zakresie innych cech: 1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim; 3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, 4) inne wymagane dokumenty dotyczące sprzętu określone zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. 4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wraz z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. 6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji. 7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.12.50-4, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja projektu pn.:Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk - III etap w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  ITERUM Sp. z o.o., Lublin, 20-150 ul. Rapackiego 25, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 790650,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 951488,64

·           Oferta z najniższą ceną: 951488,64 / Oferta z najwyższą ceną: 988003,65

·           Waluta: PLN.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-10 14:57:03
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901908]

przewiń do góry