Płońsk: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. Z o. o. na 2014 rok
Numer ogłoszenia: 243438 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207024 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 32 21, faks 23 662 24 26.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. Z o. o. na 2014 rok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawca powinien zapewnić co najmniej jeden autoryzowany punkt dystrybucji paliwa na terenie miasta Płońsk Zamawiający będzie dokonywać zakupów paliwa w stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całego kraju Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupów 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę Wskazane wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego Dostarczone paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 2 lutego 2012 roku (Dz U. poz. 136) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych jakościowych funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do ich jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-1, 23.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PALIMAX sp. Z o.o., ul Spółdzielcza 2 A, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 101941,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 125388,51

 • Oferta z najniższą ceną: 125388,51 / Oferta z najwyższą ceną: 126187,38

 • Waluta: PLN.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurzątkowski Wojciech
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-21 13:56:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurzątkowski Wojciech
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-21 13:56:46
 • Liczba odsłon: 55
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901911]

przewiń do góry