Płońsk, dn. 26.08.2014 r.

 

RGS.271.7013.ŚSk.07.14

 

 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U
z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)
, w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z rozporządzenia wydanego
na podstawie art. 11 ust. 8
powołanej ustawy, którego przedmiotem jest remont, rozbudowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, przy czym realizacja celu dokonywana jest z zachowaniem ścisłych procedur wynikających z ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązany jest m.in. do opisania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty, 
z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert zauważył błąd w specyfikacji, który mógł wpłynąć na cenę składanych ofert. Zamawiający błędnie podał w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim w pozycji nr 24 obmiar wieńców do wykonania. 
W związku z powyższym działając w dobrej wierze startujących w postępowaniu oferentów Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 
 
Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach pojawi się ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

                                                                                                  Z up. Wójta Sekretarz Gminy

                                                                                           /-/Teresa Giżyńska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-26 12:37:26
  • Liczba odsłon: 67
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901048]

przewiń do góry