Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255598-2014 z dnia 2014-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońsk
Przedmiotem zamówienia jest remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane 2. Hydraulika, roboty sanitarne 3....
Termin składania ofert: 2014-08-20


Płońsk: Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin
Numer ogłoszenia: 310452 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255598 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6625635, faks 023 6622426.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 1. Roboty ogólnobudowlane 2. Hydraulika, roboty sanitarne 3. Instalacja elektryczna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.50.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja projektu pn.:Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin w ramach Programu, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PREMIUM Marcin Pijanowski, Ojrzeń, 06-456 ul. Warszawska 17, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 347610,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 311767,44

 • Oferta z najniższą ceną: 311767,44 / Oferta z najwyższą ceną: 556810,35

 • Waluta: PLN.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 11:23:13
 • Liczba odsłon: 45
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893529]

przewiń do góry